ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားေပးအပ္ျခင္း

ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားေပးအပ္ျခင္း

  • April 3, 2018

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ (International Women Day) တြင္  ကခ်င္ျပည္နယ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကြန္ရက္ (Kachin State Women Network - KSWN) က  အမ်ဳိးသမီးအေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ေနသူအမ်ဳိးသမီးမ်ားအျပင္ ထူးခၽြန္သူအမ်ဳိးသမီး ၁၃ ဦးကို ဂုဏ္ျပဳမွတ္ တမ္းလႊာမ်ားကို ေပးအပ္ခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားအနက္ ေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္သူ၊ Roman Magsaysay Award (2013)  ဆုရွင္ ေဒၚလဖိုင္ဆိုင္းေရာ္ႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားခ်ီးျမႇင့္သည့္ Citizen Burma Award ဆုရွင္…

Read More
Recognition Award

Recognition Award

  • April 3, 2018

ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္ (၇၀) ႏွစ္ေျမာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔အခမ္းအနားကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ စီတာပူမေနာင္ကြင္းမွာ စည္စည္ကားကားက်င္းပသြားခဲ့ပါသည္။ ယခုႏွစ္ကခ်င္ ျပည္နယ္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ ေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္သူ၊ Roman Magsaysay Award 2013 ဆုရွင္ ဆရာမႀကီးေဒၚလဖိုင္ဆိုင္းေရာ္အား ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားအတိုင္ပင္ခံေကာင္စီ (Wunpawng Amyu Sha Mung Bawng Rapdaw - WMR) မွ Recognition Award ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။ Photo Credit : KACHIN WAVES  

Read More
Exposure Trip To Philippines

Exposure Trip to Philippines

  • December 5, 2017

The Uplands Food Security and Participation in Markets (UFS-PM) project team conducted an exposure trip of “Experience-Based Enhancement Course” to Philippines during 23 - 30 November 2017. The trip intends to facilitate the learning of best practices on agro-enterprise development…

Read More
Exposure Trip To Cambodia

Exposure trip to Cambodia

  • December 1, 2017

Metta team conducted an exposure trip on social enterprise programme to CEDAC, Cambodia during 23 - 25 October 2017. CEDAC is a Cambodian NGO and has been working to support small-holder farmers in Cambodia to better access to market for…

Read More
Training Centre Handover Ceremony

Training Centre Handover Ceremony

  • October 13, 2017

The handing over ceremony of Naung Kham Training Centre was held at the centre itself in the PaO Self-Administered Zone in Southern Shan State on Thursday, 12 October 2017. Naung Kham centre, located in Naung Mon Village Tract, Hsi Hseng…

Read More
Monitoring And Evaluation Assessment Workshop

Monitoring and Evaluation Assessment Workshop

  • October 13, 2017

Monitoring and Evaluation (M&E) Assessment Workshop was organised by Metta Head Office Programme Department on 9 - 10 October 2017 at Centre for Development Workers, in Bago. 25 participants from Head Office and field offices took part in the assessment…

Read More
Farmer-Led Extension Course Graduation Ceremony

Farmer-Led Extension Course Graduation Ceremony

  • October 10, 2017

Metta organised a three-month season long Farmer-Led Extension (FLE) Course on Sustainable Agriculture at Centre for Action Research and Demonstration (CARD) situated near Alam village 15 miles far from Myitkyina, the capital of Kachin State. The course started on 6…

Read More
Monitoring Visit To Northern Shan

Monitoring Visit to Northern Shan

  • October 10, 2017

Sai Sam Kham (Executive Director), Gum Sha Awng (National Programme Coordinator), Ja Nu (Humanitarian Programme Coordinator), Hawng Dau (Lashio Branch Office Coordinator) and a number of Lashio Management Team members visited some IDP camps and project sites in Northern Shan…

Read More
Welcoming New Branch Office Coordinator

Welcoming New Branch Office Coordinator

  • October 4, 2017

Metta Development Foundation (Metta) recently appointed Mr Hawng Dau as the new Branch Office Coordinator of Metta’s Lashio Branch Office, succeeding Mr Ja La who stepped down from the Branch Office Coordinator role and resigned from Metta in the last…

Read More
54th Senior Management Team (SMT) Meeting

54th Senior Management Team (SMT) Meeting

  • October 4, 2017

The 54th Senior Management Team (SMT) meeting of Metta Development Foundation (Metta) was held from 28 to 29 September 2017 at Lashio Branch Office in Lashio, Northern Shan, and all fourteen SMT members attended the meeting. In the meeting, many…

Read More